ELEVHÄLSA

Elevhälsan
Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever.

” Man mår bra av att lära sig och mår man bra så lär man sig.”

Elevhälsan ger råd och stöd vid fysiska, psykiska och personliga problem. Vi arbetar även förebyggande tillsammans med övrig personal kring frågor som gäller alkohol, tobak och droger. Elevhälsan är även delaktig i likabehandlingsteamet och den kamratstödjande verksamhet som finns på skolan.

Elevhälsoteamet
Elevhälsoteamet arbetar tillsammans kring elever med behov av stöd och/eller anpassningar i skolsituationen. Elevhälsoteamet består av rektor, SYV, specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog.

Sekretess
Elevhälsans arbete omfattas av sekretess. Tystnadsplikten ser lite olika ut beroende på vem du pratar med inom elevhälsan, men vi hanterar alla informationen vi får med varsamhet.


Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats, EMI

Laila Larsson
Telefonnr: 08-525 262 53
laila.larsson@skargards.se

Skolsköterska finns på skolan måndag-torsdag samt fredag förmiddag.

Sjukanmälan
Anmäl helst via Schoolsofteller ring mig 08-525 262 53

Hälsoundersökning
Alla i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal där eventuella hälsoproblem följs upp från grundskolan. Vid ett hälsosamtal görs en längd- och viktmätning samt syn- och ev ryggkontroll. Vid behov erbjuds kontakt med skolläkaren.
Vi tar även hand om akuta sjukdomsfall under skoltid. Via oss kan elever även få hjälp med hänvisning eller remiss till specialistläkare eller lämplig mottagning.


Skolkurator

Christina Johannisson
Telefonnr: 08-525 262 72
christina.johannisson@skargards.se

Skolkurator finns på skolan måndagar-torsdagar.

Stödsamtal
Kurator erbjuder elever stöd-, motivations- och krissamtal. Det kan gälla inom områden som stress, nedstämdhet, oro och relationer. Kurator hjälper även till med hänvisning till lämplig vårdinstans eller mottagning vid behov.


Studie- och yrkesvägledare

TOMMY GERRBRAND

Tommy Gerrbrand
Bitr.rektor
Studie- och yrkesvägledare

Skärgårdsgymnasiets studievägledare är behjälplig vid ansökan till skolan.
Lösenord beställs via gyantagningen.

Kvällstid till SYV
tel. 073 460 4788 eller tommy.gerrbrand@skargards.se
Tisdag 14/2   kl. 19.00–22.00
Onsdag 15/2   kl. 19.30–22.30

Läs mer här – SYV


Specialpedagog

MADLEN GUSTAFSSON

Madleen Gustafsson
madleen.gustafsson@skargards.se

Specialpedagog finns på skolan på torsdagar.

Specialpedagogen ser till att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver. Specialpedagogen gör pedagogiska kartläggningar och utredningar samt gör förberedande bedömningar gällande läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli.


Skolläkare

anna_leijon
Anna Leijon
Skolläkare Anna Leijon bokas via skolsköterska.

Skolpsykolog

anna-karin_kullberg_210x315

Anna-Karin Kullberg

Skolpsykolog Anna-Karin Kullberg finns på skolan varannan vecka (torsdagar) och bokas via skolsköterska eller via kurator.